Dziś jest piątek 05.03.2021 , Imieniny :  Aurory, Fryderyka, Oliwii

Przejdź do

Katalog firm Tablica Ogłoszeń Komunikacja

  Biuro Rady Miejskiej
Przewodniczący Rady Miejskiej:  Jan Rokita
Ratusz I piętro pok. nr 17A, tel.:(22) 727 34 11 do 13
 

BIURO RADY MIEJSKIEJ

BRM

Stanowisko

Imię i nazwisko

Nr wew.

Nr pok.

Nr bezpośredni

Symb.

Insp. ds. obsługi Biura Rady

Urszula Kuranowska

u.kuranowska@gorakalwaria.pl

202

R.20

22 727 35 93

UK

Mł. referent ds. obsługi Biura Rady

Daria Bocek

d.bocek@gorakalwaria.pl

202

R.20

22 727 35 93

DB

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

 1. przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi materiałów dotyczących projektów uchwał rady, oraz sprawdzanie poprawności ich sporządzenia,

 2. prowadzenie rejestrów uchwał komisji i rady miejskiej, a także wysyłanie uchwał rady do organów nadzorczych oraz do publikacji,

 3. przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy organów gminy,

 4. podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, posiedzeń i spotkań rady i jej komisji,

 5. protokołowanie sesji, posiedzeń i spotkań,

 6. prowadzenie rejestrów wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,

 7. udzielanie interesantom informacji dotyczących pracy rady miejskiej,

 8. udział w organizacji i przeprowadzeniu wyborów do Sejmu, Senatu, organów samorządowych, na ławników i innych,

 9. opracowywanie materiałów i protokołów z obrad, posiedzeń rady,

 10. opracowywanie w zakresie ustalonym przez przewodniczącego rady informacji, ocen i wniosków dla potrzeb rady i komisji,

 11. obsługa narad i spotkań organizowanych przez przewodniczącego rady i burmistrza,

 12. podawanie na tablicy ogłoszeń bieżących informacji o pracy rady,

 13. prowadzenie rejestru skarg i wniosków obywateli wpływających do biura rady,

 14. sporządzanie miesięcznych zestawień diet radnych i sołtysów,

 15. przekazywanie do BIP-u projektów porządku obrad sesji rady miejskiej, projektów uchwał rady miejskiej stanowiących prawo miejscowe, oraz uchwał i protokołów z prac rady i komisji.

  
Mapa serwisu Strona główna Nota prawna Polityka prywatności

1 odsłon serwisu od 9 marca 2005