Dziś jest poniedziałek 08.03.2021 , Imieniny :  Beaty, Juliana, Wincentego

Przejdź do

Katalog firm Tablica Ogłoszeń Komunikacja

Położenie geograficzne

Góra Kalwaria - miasto i gmina w powiecie piaseczyńskim, województwie mazowieckim. Położone w dolinie Wisły, w południowej części Kotliny Warszawskiej. Główna część miasta leży nad wysoką skarpą, poprzecinaną jarami i porośniętą drzewami i krzewami.


Gmina zajmuje obszar 14 511 ha (145 km2) z czego:

1 372 ha miasto Góra Kalwaria (ok. 10%)
13 139 ha tereny wiejskie leżące w granicach gminy


Gmina Góra Kalwaria zajmuje część dwóch mezoregionów - Równiny Warszawskiej i Doliny Środkowej Wisły, wchodzących w skład makroregionu Niziny Środkowo mazowieckiej. Zabudowa miejska Góry Kalwarii koncentruje się na Równinie Warszawskiej położonej powyżej dna doliny Wisły.


Krajobraz naturalny:

Równina Warszawska
krajobraz staro glacjalny, denudacyjna równina morenowa
lasy - bory, grondy zamienione głównie na pola
sieć rzeczna - dość rzadka, wody podziemne zalegają niezbyt głęboko, źródła warstwowe


Dolina Środkowej Wisły

krajobraz - zalewowe dna dolinne
lasy łęgowe i łąki typu zalewowego częściowo przekształcone na pola uprawne i sady wody gruntowe występują płytko z okresowym zalewaniem wodami rzecznymi


Budowa geologiczna:

Góra Kalwaria znajduje się w południowej części kredowego zagłębienia niecki mazowieckiej wypełnionej utworami trzeciorzędowymi. W głębszym podłożu zalegają utwory kredy, jury, triasu i permu. Na powierzchni wszędzie występują czwartorzędowe osady lodowcowe, flawioglacyjne i współczesne nanosy rzeczne. Na zboczu doliny Wisły odsłaniają się gliny zwałowe z głazami różnej wielkości zlodowacenia środkowopolskiego.

Na terenie miasta gliny pokryte są piaskami eolicznymi, częściowo w wydmach. U podnóża skarpy występują piaski zastoiskowe oraz iły warwowe. Dno doliny Wisły stanowią piaski madowe, mady, muły i torf.


Gleby:

Bielicowe, rdzawe, brunatne płowe, mady


Klimat:
Średnia temperatura I - 2,9 °C
Średnia temperatura VII 18,6 °C
Średnia roczna temperatura 7,8 °C
Roczna suma opadów 530 mm
Dni z mrozem 30 - 50
Dni z przymrozkami 100 - 110
Okres wegetacyjny 210 - 220 dni

Struktura przestrzenna gminy:
użytki rolne - ok. 64,5%
lasy - ok. 21,0%
wody powierzchniowe - ok. 5,5%
tereny zurbanizowane - ok. 5,5%
pozostałe - ok. 4,0%
 

Mapa serwisu Strona główna Nota prawna Polityka prywatności

1 odsłon serwisu od 9 marca 2005