Dziś jest poniedziałek 08.03.2021 , Imieniny :  Beaty, Juliana, Wincentego

Przejdź do

Katalog firm Tablica Ogłoszeń Komunikacja

Fundusze strukturalne
Fundusze strukturalne to nic innego jak pomoc unijnego budżetu, która ma wspierać rozwój państw Unii Europejskiej. Otrzymują je te sektory gospodarki oraz regiony, które bez pomocy finansowej nie są w stanie osiągnąć średniego poziomu rozwoju w Unii.
Powstały w latach 60, jako element polityki strukturalnej Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Z ich budżetów wspiera się programy krajowe (94%) i inicjatywy wspólnotowe (6%). Dodatkowym instrumentem pomocy jest Fundusz Spójności (Kohezji), czasowy instrument, który ma pomóc najuboższym krajom Unii Europejskiej.
 Finansowym uzupełnieniem wsparcia UE są krajowe środki (budżet centralny i samorządowy, które stanowią minimum 15% całej pomocy).
Unijne środki rozdysponowane są pomiędzy cztery fundusze :
Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF - European Agriculture Guidance and Guarantee Fund)
EAGGF powstał w 1964 roku. Jest on największym funduszem, który stanowi niemal połowę unijnego budżetu. Celem w jakim został powołany jest wparcie rozwoju obszarów wiejskich. Polityce strukturalnej poświęcona jest sekcja orientacji funduszu. Z tych środków współfinansowane są działania związane z reformą rolnictwa i leśnictwa. W szczególności pomoc polega na dotacjach dla gospodarstw rolnych, pomocy dla młodych rolników, popieraniu wspólnego wykorzystania z maszyn, organizowanie szkoleń zawodowych. Część środków przeznaczana jest na zwiększenie poziomu życia na obszarach wiejskich. Szczególnie mocno wspierane są z funduszu regiony leżące w obszarach górskich, górzystych lub zacofanych. Odpowiednikiem tego funduszu wśród środków przedakcesyjnych jest fundusz SAPARD, jednak środki, które uzyskałaby Polska EAGGF, wraz z uzyskaniem członkostwa powinny być znacznie większe.
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF - European Regional Development Found)
ERDF powstał w 1975 roku. Jego zadaniem jest, jak wskazuje nazwa, zmniejszanie dysproporcji w rozwoju między regionami Europy. Środki z tego funduszu przeznaczone są na wsparcie inwestycji. Inwestycje mogą mieć charakter infrastrukturalny np. budowa nowych dróg, sieci telefonicznych, wodociągów itp. zmierzających do utrzymania lub tworzenia nowych miejsc pracy. Często z funduszu wspierane są lokalne inicjatywy rozwojowe - czyli polegające dofinansowaniu różnego rodzaju szkoleń lub na wsparciu dla małych i średnich przedsiębiorców. Tu należy wskazać, że do tej grupy zaliczane są przedsiębiorstwa, które zatrudniają nie więcej niż 250 pracowników i osiągają roczne obroty nie przekraczające równowartości 40 mln Euro. Pomoc dla przedsiębiorstw może polegać na współfinasowaniu pewnych działań, gwarancjach kredytowych lub dopłatach do kredytów. Odpowiednikiem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wśród funduszy przedakcesyjnych jest program PHARE.
Europejski Fundusz Socjalny (ESF - European Social Found)
ESF działa od 1960 roku. Jego aktywność koncentruje się na zwalczaniu bezrobocia. Jego działalność polega na zachęcaniu do tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez wspieranie inwestycji, lub inne działania poprawiające sytuację na rynku pracy np. organizowanie szkoleń dla bezrobotnych, szkoleń dla osób z tzw. schyłkowych gałęzi przemysłu w celu zmiany kwalifikacji.
  
Jednolity Instrument Wspierania Rybołówstwa (FIFG - Financial Instrument for Fisheries Guidance) 
Jest to jeden z młodszych funduszy, powstał dopiero w 1993 r. w ramach reformy funduszy strukturalnych. Jego celem jest finansowanie inicjatyw służących restrukturyzacji rybołówstwa. Pomoc polega przede wszystkim na bezpośrednich dotacjach, z których można współfinansować np. zakup floty rybackiej, modernizacje gospodarstwa rybnego, promocje produktów. Część środków służy również ochronie obszarów morskich.
Fundusz Spójności (Fundusz Kohezji - Cohesion Found)
Nie jest wymieniany wśród funduszy strukturalnych, bowiem ma charakter czasowy. Jednak jego przeznaczenie jest podobne jak funduszy wymienionych wyżej. Realizację funduszu zaplanowano pierwotnie na lata 1993-99, później, zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej postanowiono przedłużyć jego funkcjonowanie na dalsze 7 lat (do roku 2006). Budżet funduszu wynosi na lata 2000-2006 18 mld Euro. Priorytetami funduszu są inwestycje związane z budową dróg i ochroną środowiska. Drogi budowane za pieniądze z Funduszu Kohezji muszą być elementem transeuropejskiej sieci transportowej. Natomiast inwestycje z dziedziny ochrony środowiska muszą spełniać standardy Wspólnej Polityki Ochrony Środowiska.
Warunki uczestnictwa w Funduszu Spójności różnią się od kryteriów funduszów strukturalnych. Jego odbiorcami mogą być państwa, w których PKB na jednego mieszkańca nie przekracza 90 % średniej unijnej, w roku 2003 zostanie przeprowadzona powtórna weryfikacja czy kraje spełniające to kryterium w 1999 r. dalej się w nim mieszczą (dotyczy np. Irlandii). Ponadto kraje, które przystąpiły do Unii Walutowej muszą spełniać kryteria wymagane przy przystąpieniu do "strefy euro" (określony, niski poziom inflacji, zadłużenie budżetowe nie przekraczające 3 % rocznie w stosunku do PKB oraz niskie stopy procentowe). Do pewnego stopnia (ze względu na cele, podział środków) za odpowiednik Funduszu Spójności między funduszami przedakcesyjnymi możemy uznać program ISPA.
Inicjatywy Wspólnotowe
Są kierowane do regionów na obszarze całej Unii Europejskiej. Do inicjatyw Wspólnotowych zaliczamy: Urban, Leader, Interreg, Equal. Obecnie zostały one mocno ograniczone. Najważniejszą inicjatywą wspólnotową jest program Interreg, który wspomaga współpracę regionów nadgranicznych państw należących do UE. Po akcesji dla Polaski dostępne będą tylko inicjatywy: Interreg i Equal.

Podstawy i ramy prawne wdrażania pomocy strukturalnej UE w Polsce - Narodowy Plan Rozwoju lata 2004-2006
Fundusze strukturalne w Polsce wdrażane są w ramach Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006. Został on przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 stycznia 2003 r. i przekazany Komisji Europejskiej w dniu 20 stycznia 2003. Określa on cele, priorytetowe działania oraz ramy instytucjonalne i finansowe działań strukturalnych państwa. NPR będzie służył jako podstawa do negocjacji z Komisją Europejską Podstaw Wsparcia Wspólnoty (Community Support Framework CSF) dla Polski, które określą wielkość pomocy przyznanej Polsce jako krajowi członkowskiemu UE na realizację celów określonych w NPR oraz wielkość środków krajowych na współfinansowanie. PWW będą  podstawą prawną przyznania pomocy strukturalnej UE. Instytucją zarządzającą Podstawami Wsparcia Wspólnoty jest Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. 
Celem strategicznym Narodowego Planu Rozwoju jest rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zdolnej do długofalowego, harmonijnego rozwoju, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz poprawę spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym i krajowym. Plan koncentruje się na pięciu zasadniczych priorytetach, którym odpowiadają odpowiednie programy operacyjne, których uzupełnienie stanowi ogólny program mający na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego. 


 

Poniższa tabela przedstawia programy operacyjne, fundusze strukturalne, z których będą one współfinansowane i instytucje krajowe odpowiedzialne za ich wdrażanie.

Program operacyjny

Fundusz strukturalny

Instytucja zarządzająca

SPO Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

SPO Rozwój zasobów ludzkich

Europejski Fundusz Społeczny

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, Sekcja Orientacji

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb

Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

SPO Transport

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Infrastruktury

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

P riorytet NPR odnoszący się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw jest realizowany za pomocą Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006”.

Uzupełnieniem zidentyfikowanych powyżej programów jest program pomocy technicznej służący wsparciu wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce.

Polecamy linki

www.fundusze-strukturalne.pl
www.funduszestrukturalne.gov.pl

Przedsiębiorczość

Ministerstwo Gospodarki i Pracy - www.mgip.gov.pl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - www.parp.gov.pl
MSP na rynku kapitałowym - www.e-msp.pl
Unia dla przedsiębiorczych - www.konkurencyjność.gov.pl
Internetowe ABC Przedsiębiorcy - www.parp.gov.pl/abc/index.htm
Program Komisji Europejskiej dla MSP - www.euroinfo.org.pl

Rolnictwo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - www.minrol.gov.pl
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - www.arimr.gov.pl
Agencja Rynku rolnego - www.arr.gov.pl
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa - www.fapa.com.pl
Pierwszy Portal Rolny - www.ppr.pl

Mapa serwisu Strona główna Nota prawna Polityka prywatności

1 odsłon serwisu od 9 marca 2005